Brüssel muudab oma tööviisi

Autor: • Lisatud 26. mai, 2016
Frans Timmermans, Euroopa Komisjoni esimene asepresident

Frans Timmermans, Euroopa Komisjoni esimene asepresident

Kõikjal Euroopas ootavad kodanikud, et Euroopa Liit muutuks. Nad soovivad, et EL keskenduks asjadele, mida ta saab muuta. Nad ei soovi eeskirju, mis loovad – eelkõige väikeste ettevõtjate puhul – tarbetut bürokraatiat, või mõjutavad seletamatutel põhjustel nende igapäevast elu. Neil on õigus. Seepärast algatasin aasta eest koos Euroopa Komisjoni kolleegidega uue tegevuskava „Parem õigusloome”, mis käivitab meie tegevuse põhjaliku reformi. Euroopa Parlament ja nõukogu, kus on esindatud kõigi liikmesriikide valitsused, on sellega ühinenud uue olulise kokkuleppe kaudu, mis käsitleb seda, kuidas me koos seadusi teeme.

Konkreetsed muutused on juba alanud. Komisjon, kes koostab ELi õigusaktide eelnõud, on otsustanud piirata meie esitatavate uute algatuste arvu. ELi tegutsemine igas valdkonnas ei tohiks olla eesmärk omaette. Liikmesriikidel on sageli paremad võimalused probleemide lahendamiseks. Kuid on valdkondi, kus koos tegutsedes saab EL midagi olulist ära teha. Oleme loonud rahvusvaheliste finantsasutuste toetusel olulise investeerimiskava 315 miljardi euro väärtuses, et aidata edendada tööhõivet ja majanduskasvu kogu Euroopas. Me teeme edusamme rände haldamisel ja põgenikekriisi lahendamisel ühismeetmete kaudu piirihalduses ja varjupaiga andmises. Tegeleme energialiidu ja digitaalse ühtse turu loomisega, et ühiselt lahendada väljakutsed, mis on määravaks meie majanduse ja ühiskonna tuleviku jaoks. Kõigis neis valdkondades on ELi eesmärk saavutada 500 miljoni kodaniku jaoks tulemused, mida ükski liikmesriik üksi ei suuda. Riikliku sekkumise põhimõtet kohaldame seal, kus võimalik, Euroopa tasandi sekkumist seal, kus vajalik.

Me ei muuda ainult seda, mida me teeme, vaid ka seda, kuidas me seda teeme. Mõnikord arvavad inimesed, et ELi õigusakte koostatakse Brüsselis reaalsust arvesse võtmata. Kuid me oleme astunud samme, et pidada inimestega nõu ja kaasata kõiki palju laiemalt ja läbipaistvamal viisil. Enne, kui keegi võtab kätte pliiatsi kuni hetkeni, mil komisjon paneb lauale ettepaneku, ja isegi pärast seaduste koostamist ootame teiste ideid ja arvamusi. See tähendab, et üldsuse tagasiside saab kujundada Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsuste lõplikku otsust. Peale selle, et igaüks peaks saama oma hääle kuuldavaks teha, peaksid inimesed ka teadma, kes poliitikat mõjutab. See on ka põhjus, miks kõik volinikud avaldavad meie veebisaitidel üksikasju kohtumistest lobitöötajatega. Nüüd tahame minna selles vallas kaugemale ja teha kohustusliku nimekirja kõigist isikutest, kes üritavad ELi poliitika kujundamise protsessi mõjutada. On vaja, et Euroopa Parlament ja nõukogu järgiksid meie eeskuju.

Avatuse kaudu suudame olukorda parandada ja tagada, et meie poliitikast on tegelikku kasu. Meie valikud jäävad poliitiliseks, kuid põhinevad alternatiivsete poliitiliste lahenduste läbipaistval ja objektiivsel analüüsil, hinnates nende plusse ja miinuseid keskkonna ja majanduse aspektist, sealhulgas eelkõige väikseid ettevõtjaid ja meie sotsiaalset heaolu arvestades. Täiendava kaitsemeetmena kontrollivad seda analüüsi sõltumatud eksperdid ja nende arvamus avalikustatakse samuti.

Iga poliitik armastab esitada uusi ja põnevaid ideid, kuid täpselt sama oluline on vaadata tagasi, et näha, kas meie kehtivad eeskirjad on endiselt ajakohased. Meie õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmis tehakse kindlaks valdkonnad, kus kehtivaid õigusakte saab parandada, ajakohastada või lihtsustada. Me otsime neid võimalusi juba paljudes valdkondades alates riigihanke-eeskirjadest, mida kohaldatakse väikeste ettevõtjate suhtes, kuni kemikaale käsitlevate õigusaktide ning töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnani. Tagasiside selle kohta, mis toimib ja mis ei toimi, peaks tulema inimestelt, kes nende eeskirjade rakendamisega iga päev tegelevad. Igaüks võib saata oma ideid selle kohta, mida tuleks muuta, meie veebisaidi kaudu ning äsja loodi uus platvorm sellistele ekspertidele, kes esindavad lisaks kõigile ELi liikmesriikide valitsustele ka mitmesuguseid sidusrühmi, et muuta need ideed konkreetseteks ettepanekuteks. Me kas püüame iga ettepanekut arvesse võtta või esitame mõjuvad põhjused, miks me seda ei tee.

Ma usun kindlalt reguleerimise rolli meie ühiste eesmärkide saavutamisel, kuid see peaks toimuma Euroopa tasandil üksnes siis, kui see on tingimata vajalik. Reguleerimine aitab kaitsta meie ühist keskkonda, säilitada meie ühiseid ning kõrgeid sotsiaalseid standardeid ning kaitsta Euroopa tarbijaid, kes kasutavad üha enam veebipõhist ühtset turgu. Soovime saavutada oma auahned poliitilised eesmärgid kõige tõhusamal viisil, tekitamata lisaks tarbetut bürokraatiat. Selle saavutamiseks on vaja kõigi panust. Kunagi ei ole üldsusel olnud lihtsam näha, mida Euroopa Komisjon teeb, ning teha oma hääl kuuldavaks. Möödunud aastal vastas ühele meie avalikule konsultatsioonile looduskaitse kohta rekordiline arv inimesi – üle 500 000. Avatud valitsuse põhimõtte rakendamine on ELi jaoks väga oluline, kuna meie sidemed kodanikega ei ole nii otsesed kui kohalikel, piirkondlikel ja riiklikel ametiasutustel. See on ka põhjus, miks oleme tõhustanud oma dialoogi liikmesriikide parlamentidega.

Euroopa Komisjon ei saa saavutada tulemusi üksi: kui oleme esitanud ettepaneku, on Euroopa Parlamendi liikmed ja riikide valitsuste ministrid need, kes otsustavad, mis peaks saama Euroopa õiguse osaks. Vajame kõikide institutsioonide täielikku pühendumist koostööle ja Euroopa õigusloome parandamisele. Kui teie valitsus otsustab lisada koduriigis täiendavaid eeskirju, mis on nende õigus, siis peaksid nad inimesi sellest täpselt teavitama, kust need pärinevad ja miks need kehtestati.

Me teame, kuidas inimesed tajuvad „soovimatut“ või „ebamõistlikku“” reguleerimist. Selle probleemi lahendamiseks on vaja teha põhjalikke muudatusi kõigil, kellel on oma roll ELi otsustusprotsessis. See võimaldab ELil võita tagasi meie ettevõtjate usalduse, kes konkureerivad maailmaturul, meie VKEde usalduse, kes on meie majanduste selgroog, ja kodanike usalduse, kes soovivad, et Euroopa saavutaks tulemusi neile olulistes küsimustes, nagu töökohad, nende perekondade heaolu, tervis, keskkond ja nende laste rahumeelne ja turvaline tulevik.

Teksti autor: Frans Timmermans, Euroopa Komisjoni esimene asepresident

Autorist: Eurokratt

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>